خەو¹/xew: ن: نووستن، وەرم، خاو، هەون : hewn ( زا)، هوێتە، وەنەووز : پێچەوانەی بێداری یە.

  لە فەرهەنگی زمانی ئاڤێستادا، وەها تۆمارکراوە. ل. 
 گۆکردنی بە کوردی زمانی ئاڤێستایی   واتای بە ئینگلیزی
خوەپ paX
خوفنە anfaX  
   تێبینی 
    سەرنج بدە لە نێوانی( خوف)( خەف) كە دوو دەنگی بزوێن گۆرانكاری تێدایە

: بێ هۆشی یەكە بەسەر گیانداراندا دێت، وە دەبێت بە مایەیی نووستن و حەسانەوە.

{

لەبەر ئاشووبی خێڵم، هیچ شەوێ خەو نایەتە چاوم

خەوی ناخۆش ئەبینم بەم پەرێشان خاویە،  خاوم

}{پیرەمێرد}.

خەوئاسا/xewasa: نتـ: وەک خەو. 

خەو ئاشوباشوو/xew aşûbaşû: نتـ:[ خەو+ ئاشوباشوو] خەونی ئاڵۆز.

خەوی ئاشووباشوو/xewî aşûbaşû: نتـ: خەونی بێ سەروبەر، خەوی ئاڵۆز، خەوی ناخۆش.

خەواتەمار/xewatemar: ئان: خەوی زۆر گران.{ هەژار. ل. 268}.

خەوار/xewar: ئانتـ:[ کباک][ خەو+ ئار]

1 – كەسێكە زۆر حەز لە نووستنێ بكات.

2 – گیاندارێك كە زۆر بنوێت.

خەواڵوو /xewaľû: ئانتـ:[ خەو+ ئاڵوو] خەفۆک، خەواوی، خاوێر : كەسێكە كە خەو گرتبێتی.

خەواندن/xewandin: كتپ:[ خەو+ ئاندن] وەرخستن، نوواندن، خەفاندن، وەرماندن( هـ)، رازاندن، چەماندن. [ لا: Hypnotism].

خەواندن لەنەخۆشخانە/xewandin le nexoşxane: كتپ:[ ئینگـ : Hospitilize ]. 

خەواندنی موگناتیسی/xewandinî muginatîsî: كتپ: نواندنی موگناتیسی.[ لا: Hypnosis].

خەواوی/xewawî: ئانتـ: خەواڵوو.

خەوەكوتكە/xewe kutike: نتـ:[ هـ][ خەو+ ئە+ كوتكە] وەنەوزە، برۆشكەخەو.

خەوەنووچكە/xewe nûçike: نتـ: وەنەوزە، وەنەوزەكوتێ، خەوەكوتكێ، خەونوچكێ، قنگەخەو، وەنەوس، وێزنگ، وێژینگ.

خەوەنووچكێ/xewe nûçikê:نتـ:[ خەو+ ئە+ نووچك+ ئێ] وەنەوزە، وەنەوزەكوتێ.

خەوبەر/xewber: نفا: هەر شتێ كە خەو بڕەوێنێتەوە.

خەوبردن/xewbirdin: كتن: لەخەوكردن، خەولێساندن.

خەوبردنەوە/xewbirdinewe: كتن، ن: پینۆک، پینەک، وێژنگ، بۆنژین، خەولێكەوتن، دەخەوڕاچوون، قنگەخەوكردن، وەنەوزە كوتێكردن : نووچ بردن بەدەم خەوەوە.{ خاڵ، ل، }

خەو بەسەرچوون/xew beserçûn: كتن:[ خەو+ بەسەر+ چوون] خەواڵویی نەمان _ لەخەوالویی قوتاربوون، خەوپەڕیین، خەوتەقین، خەوزڕان، خەولێبزأكان، خەونە چوونەچاو.

خەوبینین/xewbînîn: كتن:[ خەو+ بینین] خەون دیتن، خەودیین، خەوهێنانەدیی، شت لەخەودا بینین، شت لە خەودا دیتن.

خەوپەرژێن/xewperjîn: نتـ: لێك دەرەوەی خەون.

خەوپەڕین/xewpeřîn: كتن:[ خەو+ پەڕین] خەوزڕان.

خەوپەڵچێوە/xewpeľiçêwe: نتـ:[ كۆ] گرانەخەو : دەردێكە لە گرانەخەوێ پەیدا دەبێت، لەكاتی تووك كردنیشدا دەڵێن

:: خەو پە ڵێچوەت گاتێ.

خەوپێوەبینین/xewpêwebînîn: كتن:[ خەو+ پێوە+ بینین] ئاواتەخوازی شتێ بوون، تامەزرۆی شتێ بوون، داڵغەپێوەلێدان، عەزرەتیی بوون بۆ شتێ.

خەوپیاكەفتگ/xewpiyakefitig: ئانتـ: نوستوو.

خەوت/xewt: ف: نوست.

خەوتان/xewtan: ن: ماوەیەک دوای نوێژی شێوان، شەو كاتی خەوتن.

خەوتاندن/xewtandin: كتپ: خەواندن.

خەوتە/xewte: ئانتـ: خەوخەو، خەوخۆش.{ هەژار. ل. 268}.

خەوتەقین/xewteqîn: كتن:[ خەو+ تەقین] خەوزڕان.

خەوتن/xewtin: كتن:

1 – بووسان( هـ)، چاوچوونەخەو _ چوونەخەو، ، خەوپیاكەوتن، خەولێكەفتن _ خەولێكەوتن، خەفتن، دەخەوڕاچوون، رازان، نڤسین، نووستن، وەركەوتن، هوویتن.

2 – خۆدرێژكردن _ درێژبوون، خۆلەگەزدان، ڕاكشان( بۆ پشوودان یان نووستن).

3 – بێدەنگ بوون، مات بوون.

خەوتنان/xewtinan: ن: دوای ئێوارە، شەوكاتی خەوتن، كاتی نووشتن، كاتی نووستن، ماوەیەك دوای نوێژی شێوان، كاتی سانایی خەو{شووان. ل، 552}.

خەوتوو/xewtû: ئانفا:[ خەوتن] خەفتگ، نڤستی _ نووستوو، وەركەوتوو، نوستی، ڕازایی، كرۆكە.

خەوخانە/xewxane: نتـ:[ خەو+ خانە] خەوگا، ژووری نووستن.

خەوخۆش/xewxoş: ئان:[ خەو+ خۆش] خەوخەو، خەوقورس، خەوگران، خەوۆک، خۆش خەو : ئەوی زۆر بنوێت، هەرچ مرۆڤێک هەمیشە ئارەزووی لەخەوتن بێت، كەسێ كە درەنگ لەخەو بێدار بێتەوە، یەكێ كە دێر لەخەو هەڵدەستێت.

خەوخۆشی/xewxoşî: نچ:[ خەوخۆش+ ی]

خەوڕۆ/xewro: ن:[ دەروو] رۆیشتن لەكاتی خەودا : بارێكە مرۆڤ لەكاتی نووستندا دەڕوات بەڕێوە و بە چەند كردەوەیێكیش هەڵدەستێت و پاشان كە دێتەخەبەر هیچی لە بیر نامێنێت. هەندێك خەوڕۆیی بە بارێكی هیستیریدا دەنرێت، كەوا نووستووەكە دەكەوێتە ژێر باری كارتێكردنی كۆمەڵێ بیر و بیرەوەری نەستی.[ ئینگـ : somnambulism]{ ع. شەریف. ل. 187}.

خەوداگرتن/xewdagirtin: كتن:[ خەو+ داگرتن]

1 – خەوبەسەرداهاتن، خەوهێرش هێنانە سەركەسێ، خەف كردن، خەوكردن.

2 – تەپیین، لەش داتەپیین، لەش داهێزران.

خەودیتن/xewdîtin: نتـ: ڕابردەی دەمی نوستن.

خەوڕەواندن/xewřewandin: كتپ: خەوزڕاندن.

خەوڕەوێن/xewřewên: ئانفا: خەوپەڕین، خەوتەقێن، خەوزڕێن، خەونەهێڵ : چشتێک كە خەو ببات.

خەوڕەوێنی/xewřewênî: نچ: خەوزڕێنی.

خەوڕەویین/xewxewřewîyn: كتن: خەوزڕان، خەوپەڕێن : ڕەوینەونی خەو.

خەوڕۆژک/xewřojik: نتـ: زیندەخەو، بەسەرهاتی بەدرۆگێرانەوە.

خەوزان/xewzan: نتـ: خەفزان، خەوگۆ، خەوگرەوە، خەولێكدەرەوە.

خەوزڕان/xewziřan: نتـ:[ خەو+ زڕان] خەوبەسەرچوون، خەوتەقیین، خەوڕەویین، خەوزڕیین، خەونەمان، خەولێ نەكەوتن، داهێزران و خەونەمان، لەخەو بێبەش بوون، خەوڕووان، خەودووركەوتنەوە.[ لا : insominia].

خەوزڕاندن/xewziřandin: كتپ: خەوڕەواندن.

خەوزڕاو/xewziřaw: ئانفا: بێ خەو، خەوتەقیو، خەوڕەویو، خەولێ زڕاو.

خەوزڕێن/xewziřên: كتن: خەوپەڕێن، خەوڕەوێن.

خەوزڕین/xewziřîn: كتن: خەوزڕان، خەوڕەوین.

خەوسووک/xewsûk: ئانتـ: كەسێ كە خەو قورس نەبێت، و بە ئاسانیی لەخەو ڕاپەڕێت.

خەوسووكی/xewsûkî::

خەوشیرین/xewşirîn: نتـ:

1 – خاوشیرین، خەوی خۆش.

2 – [ ئد] لەبێخەبەری و نائاگاهی و دنیاپەرستی.

خەوڤەڕەڤین/xewveřevîn: كتن:[ باد] بێداری، خەوڕەواندن.

خەوقورس/xewquris: ئانتـ: خەوگران. >< خەوسووك.

خەوكردن/xewkirdin: كتن: خەوداگرتن.

خەوگا/xewga: نتـ:[ کباک] ئوتاغی خەو، جێگای نوستن، جێگەنوستن _ جێگەی نوستن، جێ خەو، جێ نووستن، خاوگە، خەڤگە، خەوگە، ژووری نوستن، هۆدەی نوستن، ئۆدەی نوستن، شوێنی نوستن.{ شوان. ل. 553}.

خەوگە/xewge: نتـ: ژووری نووستن، خاوگا.

خەوگران/xewgiran: ئانتـ: خەوخۆش : كەسێ كە درەنگ لەخەو هەڵدەستێ.

خەوگرانی/xewgiranî: نچ: خەوخۆشی.

خەوگرتن/xewgirtin: كتن:

1 – ئارەزووی خەوكردن، مەیلی نوستن بوون، چاوسیس بوون بۆ خەو، خەواڵوو بوون، خەوسەر لێدان، خەوهاتن.

2 – [ ئد] بێ بەش كردن لە نوستن یان لەخەوتن، خەو لێ ساندن، خەو لێقەدەغەكردن، لەخەوكردن.

خەوگرتنی/xewgirtinî: نچ: قەدەغەكردنی یەكێك لە نووستن بۆ سزادانی.{ گیوی. ل. 365}.

خەولێخەر/xewlêxer: نفا: خەوێن.

:: حەبی خەولێخەر.

خەولێكەواندن/xewlêkewandin::

خەولێكدەرەوە/xewlêkiderewe: ن: ئەو كەسەی كە خەو لێكدەداتەوە.

خەولێكەوتن/xewlêkewtin: كتن: خەوتن، دەخەو ڕاچوون، نڤستن، چاوچوونەخەو، وەركەوتن : هاتنی خەو بەسەر گیانداردا. 

خەولێنەكەوتن/xewlênekewtin: كتن: چاونەچوونەخەو، نەخەفتن، نەخەوتن.

{

چاو لەبەر ناڵەی دڵی ساتێ خەوی لێ ناكەوێ

خۆن دەكێشێت و دەرێژی وا ئیمیا وەك بەردە ئاو

}{فەتحی}.

خەولێنەكەوتوو/xewxewlêkewtû: ئانتـ: بەئاگا، ئەغیار، بێدار، نەخەوتوو.

خەولێكدانەوە/xewlêkidanewe::

خەولێهە‌ڕمان/xew lêheřman: ن:[ دەروو] بێ داری : توانا نەبوونی نووستن، ئەم زاراوەیە بەو بارە دەگووترێت كەوا مرۆڤ ناتوانێت بنوێت و شەوگار هەمووی بەخەبەرە.[ ئینگـ : insomnia]{ ع. شەریف. ل. 98}.

خەوماش/xewmaş: نتـ:[ كباك] بیرەخەو.

خەوماش بوون/xewmaşbûn: كتن:[ كباك] لەبیرەخەوەوەچوون.

خەون/xewin: ن:[ ئینگـ : Dream]

خەونامە/xewname: نتـ:[ خەو+ نامە] پەرتووکێکە بۆ لێکدانەوەی خەون، بەڵام لەسەر هیچ بنەمایەکی زانستی دانەڕێژراوە.

:: خەونامەی ئین سیرین.    

خەوۆک/xewok: كتن:

خەوهاتن/xewhatin: كتن:

1 – خەوگرتن.

2 – ئیشتیا لە نوستن بوون.

خەوێن/xewên: ئان: خەولێخەر.

خەوێنەر/xewêner: ئانفا: خەولێخەر.

خەوێنراو/xewêniraw: ئانفا:

1 – خەولێخراو.

2 – تووڵكێش كراو، خەفیاگ ڕاكێشراو، لقی درەختی كە ناو بە ناو لەژێر خۆڵدا تووڵكێش كرابێت بۆ ئەوەی بنجێكی دیكەی لێ سەوز بێت، لكی چەمێنراوی ژێر خاك كراو( دارمێو).

خەوی خۆش/xewî xoş: نتـ:

خەوی ئاشكرا/xewî aşkira: نتـ:

خەوی خۆش/xewî xoş: نتـ: خەوی قورس، خەوی گران.

خەوی خۆش بینیین/xewî xoş bînîn: نتـ: باش نوستن، شیرینە خەو كردن.

خەوی قووڵ/xewî qûľ: نتـ: بیرۆشەی خەو.

خەوی گران/xewî giran: نتـ: خەوی گران، خەوی قورس، خەوی خۆش.

خه‌وی هیپنۆتیزمی/xewî hîpnotîzmî: نتـ:[ ] دۆخێکی نائاسایی یە لە خەواندن.[ ئینگـ : Hypnosis].

ئاخاوتن لە خەودا/axawtin le xewda: شڕ، نتـ:[ دەروو] دیاردەێیكە لە لە دیاردەكانی بەئاگابوونی هۆشیی ناوەكی لەكاتی نووستندا. كەسانی وەها هەن لەكاتی نووستنیاندا دەس دەكەن بە ئاخاوتن یان دەڕۆن بەڕێوە. .[ ئینگـ : somniloquism]{ ع. شەریف.ل. 187}.

ب خەو/bi xew: فا:[ خەوتن] ووتەی، بووێس(ڕۆژ)، بخەف(فە).

بێخەویی/bêxewyî: نچ:[ نخ][ بێ+ خەو+ ئیی] خەوزڕان، بێ داری، شەونخونی، شەوبێداری. خەوەڕەوینە، شەوارە.[ ئینگـ : Insomnia].

بیرەخەو/bîrexew: نتـ:[ بیر+ ئە+ خەو] بیرەهۆش، نێوان وخەو بێداری : خەوێكی سووك كە مرۆڤ بەتەواوی ئاگای لەخۆی نابڕێت.

چاوچوونەخەو/çawçûnexew: کتن:

دەبیرەخەوڕاچوون/de bîreexew řaçûn: نتـ:[ دە+ بیرەخەو+ ڕا+ چوون] خەوتنێكی سووک، بۆرژان، دەبیرەهۆشەوەچوون.

دووخەوبوون/dûxewbûn: ئانتـ: بێدارییەکی زۆر لە ناوەندی دووخەودا.{ فەرهەنگی خاڵ}.

دووخەوی/dûxewî: نچ:

سەرخەو/serxew: ئانتـ:

سەرخەو شکاندن/serxewşikandin: کتن: بریتییە لە نووستنێکی کەم بۆ حەسانەوە.

قنگەخەو/qingexew: ئانتـ: نووستن بەقنگەوە

کەروێشکەخەو/gurgexew: ئانتـ: بریتییە لە نووستنێک کەچاو ھێشتا بەتەواوی نەقووچا بێت. 
کڕخەو/gurgexew: ئانتـ: کەسێکە کە بەتەواوی خەوی لێ کەوتبێ

گورگەخەو/gurgexew: ئانتـ: جۆرە خەوێکی سووکە کە خەوتووەکە گوێی لەقسە وگفتوگۆ بێت. 

لەخەوهەستان/le xew hestan: كتن:[ لە+ خەو+ هەستان] بەئاگابوونەوە، بەئاگاهاتن، بێداربوون، وەخەبەرهاتن، هاتنەوەهۆش، هۆشیاربوون.

لە نەخۆشخانەخەواندن/le nexoşxane xewandin: کتپ:[ نخ]

.

.

.

.