تەووژم/teuwjm: ن:[ بابا، شا، هـ، كە]

1 – تەووشم، تەوژم، هێز، تین.

2 – تاڵووكە، پەلە، گوڕ.

:: بە تەووژم ڕۆیشت : بەپەلە ڕۆیشت.

:: تەووژمی بارانە: گوڕی بارانە.

بەتەووژم/be teuwjm: ئانتـ: بەهێز، هێزدار.

تەووژمی ساردی/teuwjmî sardî: نتـ:

:: ئاو‌ەكە بە تەووژمی ساردی هات.

تەووژمی خوێن/teuwjmî xwěn: نتـ: هێز و زەبری جووڵانی خوێن.

.

.

.

.

.