بسكە/biske: ن: بزە، تووكە : ڕووخۆشی و زەردەخەنەیە كە پەیدا دەبێت لە یەكێكی سەر و دڵخۆش.

بسكەبسك/biske bisk: ئانتـ:[ بسك+ ئە+ بسك] دڵخۆشی ودەماغی. نیشانەی بەختەوەری.

بسكەلێ هاتن/biske lě hatin: كتن[بسكە+لێ+هاتن] بەئارەزووبوون.

:: فیسار كەس بسكەی لێوەدێت : بەزەوقە.

:: بسكە سمێلی دێ : بەدڵێتی.

بسكەی سمێڵ/biskey siměľ: نتـ: تووكەی سمێڵ : دڵخۆشی و كەیفخۆشی وەها كە سمێڵەكان جووڵەیەكی كەمیان بێت.

بسكەی سمێڵ هاتن/biskey siměľ hatin: كتن: تووكەی سمێڵ هاتن: دڵخۆش بوون و كەیف سازبوون لەبەر هەر هۆیەك.

:: ئەوە چ باسە كاكە، هەر بسكەی سمێڵانت دێت ؟.

.

.

.

.

.

.