گێرەشێوێن/gêreşêwên: ن:[ ڕامیا]

1 – ئاشووبی _  ئه‌ناركی، به‌ره‌ڵایی : كه‌سێک سه‌ربه‌باوه‌ری ئه‌ناركێزمی بێت.[ گر : anarchia]

2 – ئه‌ناركیست، به‌ره‌ڵڵا، ئاژاوه‌گێر، یاساشكێن.

.

.

.

.