هۆق‌/hoq: ن:[ دەنگ] دەنگی بەرزی کامێش.

هۆقه‌/hoqe: نتـ:[ دەنگ][ هۆق+ ئە] دەنگی بەرزی کامێش.

 

.

.

__________

هۆق‌/hoq: ن:[ دەنگ] دەنگی گریانی گەورەساڵ.

هۆق هۆق‌/hoq hoq: نتـ:[ دەنگ] دەنگی گریان، یەک لەدوای یەک.

{

هات خرینگەی زەنگ و قۆڕ

لوشمەلوشم و هۆڕە هۆڕ

هۆقە هۆق و بۆڕە بۆڕ

حیلەی جانوو ئەسپی تۆڕ

}{ ئاڵەکۆک}

:: حوسێنی حاجی، قادروریا و دەیانی تر هۆق هۆق دەگریان، گریانێک پڕ بەدەنگی دەروون و بێدەنگی دەنگ !.

{ ئاسۆ خەبات}

.

.

.

.