هۆق‌/hoq: ن: [ دەنگ] دەنگی بەرزی کامێش.

هۆقه‌/hoqe: نتـ:[ دەنگ][ هۆق+ ئە] دەنگی بەرزی کامێش.

 

.

.

________________________________

هۆق‌/hoq: ن:[ دەنگ] دەنگی گریانی گەورەساڵ.

هۆق هۆق‌/hoq hoq: نتـ:[ دەنگ] دەنگی گریان، یەك لە دوای یەك.

{

هات خرینگەی زەنگ و قۆڕ

لوشمەلوشم و هۆڕە هۆڕ

هۆقە هۆق و بۆڕە بۆڕ

حیلەی جانوو ئەسپی تۆڕ

}{ ئاڵەکۆك}

:: حوسێنی حاجی، قادر وریا و دەیانی تر هۆق هۆق دەگریان، گریانێك پڕ بەدەنگی دەروون و بێدەنگی دەنگ !.

{ ئاسۆ خەبات}

 

 

.

.

.