تەشبریق/teŝbirîq: ن:[ کەش] هەوری تریشقە، بروسكە.

.

.

.

.

.