تەشقەڵە/teŝqeľe: ئان: ئەنجەنت، بەهانە، بیانوو، بافك( كباك)، بیانگ – بیانك، بۆزەر، بەربیتك، بەرهەڵست، پەڵپ، پڕپە، تەشخەڵە، تاقە، تیتار، چڤ، چوور، دەلاقە، دەببە، زەری، گەڕ، گرۆ، گێچەڵ، بەڵاو چەپۆكی رۆژگار، مەهانە، هەڤان.

تەشقەڵەبار/teŝqeľebar: ئانتـ: چاپۆلەبار.

تەشقەلەباز/teŝqeľebaz: ئانفا:[ تەشقەڵە+ باز( بازین)] مرۆڤی گەركەر، بەپیلە، گرنەگر، بەهانەگیر، بەكێشە، هەڤانجی، شڵتاغباز.

تەشقەلەبازیی/teŝqeľebazî: نچ:[ تەشقەڵەباز+ ئی] بەهانەگیریی، گەركەریی، شڵتاغبازیی.

تەشقەلەبازی پێكردن/teŝqeľebazîpěkirdin: كتپ:[ تەشقەڵەبازی+ پێكردن] شڵتاغ بە كەسێك فرۆشتن، هات و هەرا سازكردنی بەدرۆ، گێچەڵ سازكردن.

تەشقەلەبازی سازكردن/teŝqeľebazî saz kirdin: ئانتـ:[ تەشقەڵەبازی+ سازكردن] گێچەڵ سازكردن، هات و هەراپێكهێنان.

تەشقەلەبازی كردن/teŝqeľebazî kirdin: كتپ:[ تەشقەڵەبازی+ كردن] گەڕوفێڵ دەر‌هێنان، شڵتاغ كردن.

تەشقەڵەپێكردن/teŝqeľe pêkirdin: كتپ: بەرینگاڵ، بەزانن، كارەسات بەسەرهێنان. هەڵ بەزاندن، كارەسات بەسەرهێنان، بەزم پێگرتن، شەرفرۆشتن بەكەسێك، شڵتاغ پێگرتن.

تەشقەڵەكردن/teŝqeľekirdin: كتپ:

1 – گەركردن، مرۆڤ بەگیرهێنان بە ناڕەوا بۆداگیركردنی شتێك لێی.

2 – بەرهەڵست و گرێ كە ئیش و كار قەتیس بكات.

تەشقەڵەگرتن/teŝqeľegirtin: كتپ: بەهانەگرتن، بیانگگرتن( ل)_ بیانووگرتن، پەڵپ گرتن.

تەشقەڵەوگەڕ/teŝqeľeǔgeř: نتـ: بەزم.

.

.

.

.

.