خاتۆ/xato: ن:[ كباك] خاتوون، خانم، یای، بانوو

:: خاتۆبەسێ.

.

.

.

.

.