خاپ ¹ /xap: ئان:[ کباک] گزی، فێڵ، حیلە.

خاپان/xapan: كتن: فریوخورادن، خەڵەتان.

خاپاندن/xapandin: كتپ:[ کباک][ خاپان+ ئاندن] تەفرەدان، خاپتەنە( کباک، زا)، خەڵەتاندن، خڵافاندن، فریودان، کەرت کردن( کر)، کڵاوسەرنیان، لاباندن، لەخشتەبردن.[ ئینگـ : Delusion] 

خاپاندی/xapandî: ئانفا:[ خاپاند(خاپاندن)+ ی] فریودراو، خەڵەتاو، لەخشتەبراو، هەڵخەڵەتاو.

خاپۆ/xapo: ئان: فێڵباز، تەفرەدەر، فریوباز.

خاپۆک/xapok: ئان:[ کباک] خاپۆ.

خاپێن/xapěn: ئانفا:[ خاپ+ ئێن] خەڵەتێن، دەستبڕ، دووڕوو، فریتبۆک، فریودەر، هەڵخەڵەتێن.

خاپیاگ/xapyan: كتن:[ کباک] بنێرەخاپیای.

خاپیان/xapyan: كتن:[ کباک] بەفریوچوون، تەفرەخواردن، حیلەلێهاتنەكرن، هاتنەسەردابران.

خاپیای/xapiyay: نفا:[ کباک] ئەو كەسە كە هاتیە سەردابران.{ مشەختی. ل. 205}.

خاپین/xapîn: كتن:[ باد] هەڵخەڵەتان، تەفرەخورادن.

خاپینۆک/xapînok: ئانفا:[ کباک][ خاپ+ ئی+ نۆک] زۆربەكاوە خۆو، بەفریو، حیلەباز، گزەون.

.

.

________________

خاپ ² /xap: ن:[ کباک] ڕشمە _  ڕەشمە، جەلەو، خاپک، هەفسار.{ ئیزۆلی. ل. 847}.

.

.

.

.