دەریزان/derîzan: نتـ:[ ئەند][ كباك][ دەر+ یزان( ئێزان)] ئاستانە : شوێنی كەوش لێداكەندنی.

دەریزانك/derîzanik: ئانتـ:[ ئەند][ دەر+ یزان( ئێزان)+ ك] ئاستانە: كۆسپەی پێشدەرگا.

.

.

.

.

.

.