تونی/tunî: ئان: تینك، تینگ، تینوو، تیهـ _ تیهن _ تیهنی.

.

.

____________________________

تونی/tunî: ئتـ:[ تون+ ئی] سەختی، دژواری، تەووژم، تەووژمی سەرما و گەرما.

تونیانەوە/tunyanewe: کتن: توزیانەوە، کاویانەوە، تۆزانەوە.

.

.

.

.