بالوور/balûr: ن:[ کباک، زا]

قنگی مریشك، قوونەجووڕە.

هێلكەدانی مریشك،

.

.

.

.

.