بالوور/balûr: ن:[ کباک، زا]

1 – قنگی مریشک، قوونەجووڕە.

2 – هێلكەدانی مریشک.

.

.

.

.

.