چێشتا/čěšita: ن: نێوانی بەیانی و نیوەڕۆ.

چێشتان/čěšitan: ن:[ کات][ كۆ] چاشتەنگاو _چێشتەنگاو، تاشت _ تێشت، نانی قاوەڵتوونی : ناوەڕاستی نێوانی بەیانی و نیوەڕۆدا یان لە کاتژمێری 9 بەیانییەوە تاوەکو دوای کاتژمێری 11 پێش نیوەڕۆ .

چێشتانان/čěšitanan: نتـ:[ كۆ] دەمی بەر لە نیوەڕۆیان.

چێشتاو/čěšitaw: نتـ:[ چێشتا+ ئاو] ئاودانی مەڕ لە نێوانی بەیان و نیوەڕۆدایە.

چێشتەخەو/čěšitexew: نتـ:[ چێشت+ ئە+ خەو] خەوی چێشتانە.

چێشتەنگاو/čěšitengaw: نتـ:[ چێشت+ ئەنگاو] چاشتەنگاو، تاشت، چێشتانگاو، چاشتیگا، پێش نێوەڕۆ : كاتی قاوەڵتوونی.

چێشتەنووێژ/čěšitenûěj: نتـ:[ چێشت+ ئە+ نووێژ] نووێژی چێشتانێیە.

.

.

.

.

.

.