تار ¹ /tar: ن: [ مۆسیقا] ڕەواو _ ڕەواوە : ئامێرێكی مۆسیقایە، پتر لە دارەتوو سازدەكرێت، دەسكی درێژە، كاسەیەكی تایبەتی نێو بۆشی هەیە كەسیم بەسەریدا تیدەپەڕێت هەتا دەگاتە دەسكەكەی و لەوێ دەبەسترێتەوە، لەسەركۆشی دادەنێن و بە مزراب لێدەدرێت.

تارچی/tarçî: ئانتـ:[ تار+ تور : چی] تارژەن.

تارژەن/tarjen: ئانفا:[ تار+ ژەن( ژەنین)] كەسێك كە شارەزایی لە سەرلێدانی تار هەیە، كەسێك كە تار دەژەنێت.

تارژەنیی/tarjenîy: نچ:[ تارژەن+ ئیی] كار و پیشەیی كەسێك کە تارژەن بێت.

تار و دمبەك /tar û dimbek: نتـ:[ مۆسیقا][ تار+ و+ دمبەك]

1 – تار د گەل دمبەک.

2 – [مجـ] تەواوی ئەو ئامێرە مۆسیقایانەی كە بۆخۆشی وشادی لێدەدرێن.

:: لێیدە لە تار و دمبەك پەروانە دێ بۆ شایی.{ گۆرانی}.

.

.

__________________________

تار²/tar: ئان:[ ئاڤێسـ : arqNt : تەﺜرە، پهـ: تار][ ڕەنگ]

1 – تار _ تاریك، تنووك، هەترە، بێبەرق.

2 – [ ڕەنگ] ڕەنگی بێ بریقە و مات.

3 – كەللەدەفە.

4 – پێنجینەی تار : دوو ڕۆژی دومایی وەرزی زمستان و سێ رۆژی سەرەتای وەرزی بەهار.

تارستان/tar: نتـ:[ كباك][ تار+ ستان] تاریك.

تارمایی/tarmayî: نتـ:[ تار+ م+ ئایی] هەرامەت، ڕەشایی لە دوو رەوە، ڕەشایی بەدیمەن.

:: تارماییەكم دیت. چاوم تارمایی ناكات.

تاری/tarî: نچ: تاریك، ڕەشی.

تاریتی/tarîtî: ئاكتـ: تاریكی وەك ڕەشایی شەو.

.

.

________________________

تار³/tar: ن:

1 – تاڵ، تاڵەموو، تاڵی موو.

{ تێبـ: گۆڕانكاری لەنێوان پیتی ( ر)( ل) دا دەبیندرێت}

{

نەباخچەی تار مووی تار دا

سپی شكۆفەی پیریم دیاردا

}{ مەولەوی }.

2 – تان : ڕاهێلی تەون. >< پۆ.

3 – هەودای دریژی باریك.

تاروپۆ/tar: نتـ: تان و پۆ.

.

.

______________________

تار4/tar: ئان:[ تاران] ئاقەڕێ، ئاوارە، ئاوەكی، ئەوداڵ، باوەژۆ، باشیل، بێماڵ وحاڵ، تەرا _ تەرە، دەربەدەر، دووركەوتە، ڕەهەند، ڕیتاڵ، ڕاتووڵ، سەرگەردان، سڕگوم، گومڕا، لێقەوماو، وێڵ، هێوەلەك، هەڵەتە، هەرزەگەر : كەسێك لە نیشتمان و زێدی خۆی دووركەوتبێتەوە.

تارا/tara: نفا: ڕۆیشتن بە بێگەڕانەوە.

تاران/taran: كتن: دووركەوتنەوە و ڕۆیشتن بێگەڕانەوە لە ترسان یان لەبەر هەر هۆیەكی یكەبێت.

تاراندن/tarandin: كتپ:[ فار : تاراندن] تارۆندن( كرما) ڕەواندنی یەكجارەكی، تەڕەكردن.

تارانن/taranin: كتپ: تاراندن.

تاراو/taraw: ئانفا: تەرە، تارسە، تەراوەگە :

1 – ڕەوی و لە ترسان، ڕۆیشتووی بێ گەڕانەوە.

2 – تەراوەگە : شوێنێكە كە خەڵكی دەركراو، دەرپەڕێو لە هەواری خۆیان، تێیدا بژێن.

تاراوگە/tarawge: نتـ:[ تاراو+ گە] غەریبایەتی: شوێنێك كە كەسی تاراوخۆی لێدەگرێتەوە و لەوێ دەگیرسێتەوە.

تاربوون/tarbûn: كتن: تەرەبوون، تاران، رەوین، هەترەبوون.

تاربوونەوە/tarbûnewe: كتن: بڵاوبوونەوە، پەریشان بوونەوە.

تاركردن/tar kirdin: كتپ: هەڵوەداكردن، ڕەواندن، لەجێ ئاوارە كردن، تەرەكردن.

تاركرن/tarkirin: كتپ:[ كباك] تاركردن.

تارۆندن/tarondin: كتپ:[ كباش، كرما] تاراندن: ڕەواندنی یەكجارەكی، تەڕەكردن.

تارومار/tarûmar: ئانتـ: هەڵڵاداد، تێكوپێك، لەناوچوو، تێكشكاو و لێكبڵاو، پرژوبڵاو.

تارومار/tarûmar: كتن: تاران و لێك بڵاوبوونی كۆمەڵێك.

تاروماركران/tarûmarkiran: كتن:[كارابزر] بڵاوەپێكران.

تاروماركردن/tarûmarkirdin: كتپ: تاراندن ولێكپڕژ وبڵاوكردن بە كۆمەڵێك.

{ تیبـ: مار لەم وشەیەدا مانایەكی تایبەتی نیە و بۆ هاوتایی دەگەڵ تار هاتووە}{ نانەوازادە}.

تاریاگ/taryag: ئانفا:[ رۆژك] تاراو.

.

.

__________________________

تار5 /tar: ن: پەراوێز، سجاف، سیجاف، چەمە _ چەمەر _ چەمەرە، چوارچێوە.

.

.

.

.