زەبەر/zeber: ن:[ کباک] سەر ( فتحە) یەكێكە لە بزاوی پیتی ئەلف و بێی عەرەبی.

.

.

______________

زەبەر/zeber: ئان:[ کباک]

1 . كاوول، وێران.

2 . جار، نەقل( neqil)، كەرەت.

زەبەردەست/zeberdest: نتـ:[ کباک][ زنبەر+ دەست]

1 – دەستڕۆیشتوو، زاڵ، زەبربەدەست، تووان.

2 – ل سەر، لەمەر.

زەبەردەستی/zeberdestî: نچ:[ کباک][ زنبەر+ دەست+ئی] زاپی، زۆرداری.

زەبەرلاه/zeberlah: ئان:[ کباک][ زەبەر+ لاه]

1 . گرتۆلە، كەرسەلە.

2 . ترترە، مۆخ.

.

.

.

.