زەبەر/zeber: ن:[ كباك] سەر ( فتحە) یەكێكە لە بزاوی پیتی ئەلف و بێی عەرەبی.

.

.

________________________

زەبەر/zeber: ئان:[ كباك]

1 – كاوول، وێران.

2 – جار، نەقل( neqil)، كەرەت.

زەبەردەست/zeberdest: نتـ:[ كباك][ زنبەر+ دەست]

1 – دەستڕۆیشتوو، زاڵ، زەبربەدەست، تووان.

2 – ل سەر، لەمەر.

زەبەردەستی/zeberdestî: نچ:[ كباك][ زنبەر+ دەست+ئی] زاپی، زۆرداری.

زەبەرلاه/zeberlah: ئان:[ كباك][ زەبەر+ لاه]

1 – گرتۆلە، كەرسەلە.

2 – ترترە، مۆخ.

.

.

.

.