شات/şat: ن:[ دەنگ] بۆڵەبۆڵ بە تۆنێکی ناخۆش.

شاتەشات/şateşat: ئانتـ: شاتی یەک لەدوای یەک.   

شاتەشات کردن/şateşat kirdin: کتن: بۆڵەبۆڵ بە تۆنێکی ناخۆش.

شاتوشووت/şat û şût: نتـ:[ شات+ و+ شووت] بافیش، باڵگشە، بانگەشە، چاووڕوو، پڕوپاگەندە، هاتوهاوار، هارتوهوورت، هاشوهووش.

شات وشوت/şat û şut: نتـ:[ لەنگ] شارت و شۆرت : داد و فریاد کردن.

شات و شوتە درۆزنە/şat û şute dirozine: نتـ:

.

.

_________________________

شات/şat: ئانتـ:[ ڕوو] چرۆ و چڵی نوێی نەمامی یەک ساڵە. 

.

.

____________________

شات/şat: ئانتـ:[ ع : شات] مەڕ ئەوجا چ نێر بێت یان مێ. 

.

.

.

.