شەس/šes: ن:[ کەش] بارانەی توند، بارانی تون.

.

.

.

.

.

.