بەرڎەی/berđey: کتپ:[ هـ] بردن.

بەرڎەیراوە/berđey: کتپ:[ هـ][ بەرڎەی+ راوە] دابوونەوە، بردنەوەخوار.

بەرڎەیەرە/berđey: کتپ:[ هـ][ بەرڎەی+ ئەرە] بردنەخوارەوەی تشت.

بەرڎەیەنە/berđey: کتپ:[ هـ][ بەرڎەی+ ئەنە] تێبردن، لەبردندا.

بەرڎەینە/berđey: کتپ:[ هـ][ بەرڎەی+ نە] بردنەناو، تێبردن.

بەرڎەیۆ/berđey: کتپ:[ هـ] بردنەوە.

. 

پۆبەرڎەی/poberđey: کتپ:[ هـ][ پۆ+ بەرڎەی] پێوەبردن.

.

.

.

.