براژتن/birajtin: كتن:[ کباک] برژاندن، كەواوكردن، بریان كردن : بۆ دانەوێڵە لە سەر ساج.

براشتە/biraŝte: ئان:[ براشت+ ئە] برژاو.

براشتن/biraŝtin: کتن:[ کباک] بژارتن، بۆدان.  

براشتی/biraŝtî: ئانفا: برژاو، بریان کراو، بۆ دراو.

.

.

.

.