باندەم/bandem: ن:[ پۆشاك] توول، كوولە : پارچە كوتاڵێكی تەنكە دەدرێتە سەر دەم و چاوی منداڵ لە كاتی خەوتنی دا. بۆ ئەوەی مێش و پێشكە پێوەی نەدات.

.

.

.

.

.