بەبیر/bebîr: ئانتـ: بەهرز، بەفیکر.

بەبیرداهاتن/bebîrdahatin: کتن: بەهزرداهاتن.

.

.

.

.