بیم/bîm: ئان: ترس لەشتێک کەلە ئاییندەدا رووبدات،

بیم ئاوەر/bîm awer: ئان: ترس هێنەر، ترسناک، ترس ێنەر.

.

.

___________________

بیم/bîm: ن:

1 – بووم. کوندەبەموو، بایەقوش. 

2 – دەیم : زەوی بیم.

.

.

.

.

.