بەرچەق/berčeq: ن:[ مۆسیقا] سەرچۆپی کێش، پێشەنگی گۆبەند.

.

.

__________________ 

بەرچەق/berčeq: ن:[ کەرەستە][ کباک] دەسە( هـ)، ساپ دەزگ : جێگای دەست پێگرتن لە هەموو چشتێک : وەکوو دەسکی شیر، خەنجەر و داس و ئیتر.            

.

.

.

.

.