یەنگ/yeng: نتـ:[ ئاین] یانگ : سەرەتا یا چالاکی یان نێری گەردونی( ژیرزانی یا چینی).[ ئینگـ : yang]{ سەلاحەدین، ل، 1171}. 

پێناسەکانی یانگ بریتین لە ڕێکوپێکی، پیاوەتی، ڕۆژ، زانین، دەسەلات، فاشیزم.

یەنگ و یین/yeng û yîn: نتـ:[ ئاین] چینی: YANG لە ئاینی توائیزمی دا بەهیماو واتای ڕۆشنایی و هیزی نێرینەدێت کە بەرامبەر بە YIN ین دێت کەبە هیماو واتای تاریکی و هێزی مێ یینە دێت.[ ئینگـ : yang and yin]

یین/yîn: نتـ:[ ئاین] [ ئینگـ : yin]

پێناسەکانی یانگ ین لە ئاژاوە، ژنانەیی، شەو، نەزانی، رزین، نهیلیزم.

.

.

.

.