بەرگیر/bergîr: ن: جۆرە مارێکی ژەهراوی کوشندەیە.

بەرگیرخستن/bergîrxistin: کتپ:[ بەرگیر+ خستن] پەیداکردنی شتێک وخستنە ژێردەستی، هێنانەگیر. وەگیرهێنان.

بەرگیرکەوتن/bergîrkewtin: کتن:[ بەرگیر+ کەوتن] هاتنە ژێردەستی شتێک کەبەدوویدا عەوداڵ بووبیت.

بەرگییرکردن/bergîr kirdin: کتپ:[ بەرگیر+ کردن]

1 – بەرهەڵست وەستان. 

2 – ناکۆکی کردن.

بەرگیری/bergîrî: نچ:[ بەرگیر+ ئی] بەرگری، پارێزگاری ووڵات، بەگژدووژمنداچوون، پێش بەدوژمن گرتن.

.

.

.

.

.

.

.