بریکار/birîkar: ن:[ ئاب] [ ئینگـ : Bailiff]

.

.

.

.

.

.

.