بەشت/beŝt: ن:[ کباک، زا] پرد، ستوور، قالند، کاریتە، کێران، گەلەندەر.

.

.

____________________

بەشت/beŝt: ن:[ کباک، زا] ئونی، دەف، فیز.

.

.

.

.

.