دەستار/destar: نتـ:[ پۆشاک][ دەست+ ئار] سەرپێچ، عەمامە، مەندیل، مێزەر.

{

شێخی یو سەر لنگە دەستاڕی بە دەستاری بوزەرگ

ڕەندم و دەستاری کەللەی من دەفە نەک میندەفە

}{ نالی}

.

.

________________________

دەستاڕ/destař: نتـ:[ دەست+ ئاڕ( هاڕ _ هاڕیین)] دەسار، دەسهڕا، دەستەهاڕە، دەستەڕا، گێرۆزە، هڕەتەپ، هێردی : لەدەستهاڕەوە هاتووە.  

دەستاڕەوان/destařewan: نتـ: دەستاڕهێڕ، دەستارڤان( کباک).  

دەستاڕەوانی/destařewanî: نچ: پیشەی دەخڵ و چشتی تر لەدەستاڕکردن.  

دەستاڕڤان/destařvan: نتـ:[ کباک] دەستڕڕەوان.  

دەستاڕهێڕ/destařhêř: نفا:[ دەستڕا+هێڕ] دەستاڕەوان.{ گیو، ل، 424}. 

.

.

.