دەستار/destar: نتـ:[ پۆشاک][ دەست+ ئار] سەرپێچ، عەمامە، مەندیل، مێزەر.

{

شێخی یو سەر لنگە دەستاڕی بە دەستاری بوزەرگ

ڕەندم و دەستاری کەلـلەی من دەفە نەک میندەفە

}{ نالی}

.

.

.

.