مەرام/meram: ن: هۆ، مەڵامەت.

.

.

__________________

مەرام/meram: ن: مەیل، خواست.[ ئینگـ : will , desire]

مەڕام/meřam: ن: دۆز، مەبەستی دڵ.{ هەژار، ل، 825}.  

.

.

.

.