بێمەیل/běmeyil: ئانتـ:[ بێ+ مەیل]

1 – کەسێک کە ئارەزوو و ئیشتیهای نەبێت. 

2 – کەسێک کە هەوەسی ئەنجامدانی کارێکی نەبێت. 

3 – نەویست، نەخواز، ساردوسڕ.

بێمەیل بوون/běmeyilbûn: کتن:[ بێمەیل+ بوون]

1 – ئیشتیهانەبوون. 

2 – مەیلی کارێک نەبوون. 

3 – نەویستن، نەخوڕستن.

بێمەیلی/běmeyilî: نچ:[ بێمەیل+ ئیی]

1 – بێ ئیشتیهایی. 

2 – پێخۆش نەبوون. 

3 – ساردوسڕی.

بێمەیلی کردن/běmeyilî kirdin: کتپ:[ بێمەیلیی+ کردن] نەخوڕستن و نەویستنی کەسێک یان پەیوەندییەک، ساردوسڕبوون لە دۆستایەتی و پەیماندا.

.

.

.

.