بێسوود/bêsûd: ئانتـ:[ بێ+ سوود] بێ هیوا

:: لەگەڵ گووتنی بێ سوودە.

بێسوود بوون/bêsûd bûn: کتن:[ بێسوود+ بوون]

بێسوود کران/bêsûd kiran: کتپ:[ کارا بزر][ بێسوو+ کران]

بێسوود کردن/bêsûd kirdin: کتپ:[ بێسوود+ کردن]

بێسوودی/bêsû: ئانتـ:[ بێسوود]

.

.

.

.