برمە/birme: ن:[ خوار][ تور : بورمە] جۆرە خواردنێکی شرینەمەنییە کە لە هەویر و شەکر و گوێز دروست دەکرێت.

.

.

_______________

برمە/birme: ن:[ نخ] نوزەی ناڵەی تادار .

برمەبرم/birme birm: نتـ:[ نخ] ناڵەناڵی تادار.

.

.

.

.