پستۆز/pistoz: ن:[ کباک] ئێخە.

پستوو/pistû: ن:[ کباک، باد] ئێخە، پستۆز، یەخە.

.

.

.

.

.