کلۆر ¹/kilor: ن:[ کیمیـ]  هێمای کیمیایی کلۆر( CL).[ ئینگـ : Chlorine]

کلۆرات/kilorat: نتـ:[ کیمیـ] فۆرموولەکەی : ClO3. [ ئینگـ : chlorayte] 

کلۆرادین/kiloradîn: نتـ:[ کیمیـ] فۆرموولەکەی :  C10H6Cl8[ ئینگـ : chloraddene]  

کلۆر ئارجیرات/kilor arcîrat: نتـ:[ کیمیـ] فۆرموولەکەی : AgCl. [ ئینگـ : chlorargyrite] 

کلۆرال/kiloral: نتـ:[ کیمیـ] سیانە کلۆرۆ ئیثانال.فۆرموولەکەی : Cl3CCHO. [ ئینگـ : chloral] 

کلۆرال هایدرات/kiloral hayidrat: نتـ:[ کیمیـ] فۆرموولەکەی : CCl3CH(OH)2[ ئینگـ : Cloral hydrate] 

کلۆر ئانثرینی زەرد/kilor anthrînî zerd: نتـ:[ کیمیـ] فۆرموولەکەی : C30H17Cl. [ ئینگـ : chlor anthrene yellow] 

.

ترشی کلۆریک/kilor: نتـ:[ کیمیـ] کلۆریک ئاسید.  فۆرموولەکەی : . [ ئینگـ : chloric acid] 

کلۆرید/kilor: نتـ:[ کیمیـ] فۆرموولەکەی : . [ ئینگـ : ] 

ئایۆنی کلۆر/kilor: نتـ:[ کیمیـ]  فۆرموولەکەی : . [ ئینگـ : ] 

کلۆریدی قسڵی/kilor: نتـ:[ کیمیـ] فۆرموولەکەی : . [ ئینگـ : ] 

کلۆر/kilor: نتـ:[ کیمیـ] فۆرموولەکەی : . [ ئینگـ : ] 

کلۆر/kilor: نتـ:[ کیمیـ] فۆرموولەکەی : . [ ئینگـ : ] 

کلۆر/kilor: نتـ:[ کیمیـ] فۆرموولەکەی : . [ ئینگـ : ] 

کلۆر/kilor: نتـ:[ کیمیـ]  فۆرموولەکەی : . [ ئینگـ : ] 

کلۆر/kilor: نتـ:[ کیمیـ] فۆرموولەکەی : . [ ئینگـ : ] 

کلۆر/kilor: نتـ:[ کیمیـ] فۆرموولەکەی : . [ ئینگـ : ] 

کلۆر/kilor: نتـ:[ کیمیـ] فۆرموولەکەی : . [ ئینگـ : ] 

کلۆر/kilor: نتـ:[ کیمیـ] فۆرموولەکەی : . [ ئینگـ : ] 

کلۆر/kilor: نتـ:[ کیمیـ]  فۆرموولەکەی : . [ ئینگـ : ] 

کلۆر/kilor: نتـ:[ کیمیـ] فۆرموولەکەی : . [ ئینگـ : ] 

کلۆر/kilor: نتـ:[ کیمیـ] فۆرموولەکەی : . [ ئینگـ : ] 

کلۆر/kilor: نتـ:[ کیمیـ] فۆرموولەکەی : . [ ئینگـ : ] 

کلۆر/kilor: نتـ:[ کیمیـ] فۆرموولەکەی : . [ ئینگـ : ] 

کلۆر/kilor: نتـ:[ کیمیـ]  فۆرموولەکەی : . [ ئینگـ : ] 

کلۆر/kilor: نتـ:[ کیمیـ] فۆرموولەکەی : . [ ئینگـ : ] 

کلۆر/kilor: نتـ:[ کیمیـ] فۆرموولەکەی : . [ ئینگـ : ] 

کلۆر/kilor: نتـ:[ کیمیـ] فۆرموولەکەی : . [ ئینگـ : ] 

کلۆر/kilor: نتـ:[ کیمیـ] فۆرموولەکەی : . [ ئینگـ : ] 

کلۆر/kilor: نتـ:[ کیمیـ]  فۆرموولەکەی : . [ ئینگـ : ] 

کلۆر/kilor: نتـ:[ کیمیـ] فۆرموولەکەی : . [ ئینگـ : ] 

کلۆر/kilor: نتـ:[ کیمیـ] فۆرموولەکەی : . [ ئینگـ : ] 

کلۆر/kilor: نتـ:[ کیمیـ] فۆرموولەکەی : . [ ئینگـ : ] 

کلۆر/kilor: نتـ:[ کیمیـ] فۆرموولەکەی : . [ ئینگـ : ] 

کلۆر/kilor: نتـ:[ کیمیـ]  فۆرموولەکەی : . [ ئینگـ : ] 

کلۆر/kilor: نتـ:[ کیمیـ] فۆرموولەکەی : . [ ئینگـ : ] 

کلۆر/kilor: نتـ:[ کیمیـ] فۆرموولەکەی : . [ ئینگـ : ] 

کلۆر/kilor: نتـ:[ کیمیـ] فۆرموولەکەی : . [ ئینگـ : ] 

چوارەم كلۆریدی كاربۆن/çwarem kilorîdî karbon: نتـ:[ كیمیـ][ چوارەم+ كلۆریدی+ كاربۆن] ماددەیەكی كیمیاییە، شلە ناسووتێت. [carbon tetra chlodie]

.

.

____________________

کلۆر/kilor: ن: پووج، پووت، پۆشی ددان. ناوبەتاڵ، خاڵی.

کلۆربوون/kilorbûn: ن:

کلۆربوونی ددان/kilorbûnî didan: کتن: ڕەش بوونی ددان.

کلۆری/kilorî: ن:

کلۆری دار/kilorî dar: ن:

کلۆری ڕزیو/kilorî řizîw: ن:

.

.

.

.