دابەرزان/dabeřizan: كتن:[ کباک][ دا+ بەرزان] هەڵمەت، هێرشێكی توند.

دابەرزاندن/dabeřizandin: كتپ: هەڵمەت بردن، بەرلەهەواڵان، داپڕسكان، سنگ دانەپێشەوە( بۆ جەنگ).

دابەرزین/dabeřizîn: كتپ:[ کباک، زا][ دا+ بەرزین]

1 – سینگ دانەپێشەوەخستن بۆ شەر.

2 – دابەرزان، داپڕسكان.

.

.

.

.