بێدەرد/bêderd: ئانتـ:[ بێ+ دەرد]

1 – کەسێک کە ئێش و دەردی نەبێت. 

2 – کەسێک کە ناخۆشی و مەینەت و بەدبەختی نەبێت، بێوەی.

بێ دەردەسەر/bêderdeser: ئان:[ بێ+ دەرد+ئە+ سەر] سادە.

بێ دەرد و بەڵا/bêderd û beľa: نتـ:[ بێ+ دەرد+و+ بەڵا] بێ غەوش.

.

.

.

.