بژۆل/bijol: نتـ:[ شا] بژانگ _ برژانگ، مژۆڵ.

.

.

.

.