ژار ¹ /jar: ن: [ هـ] ئاخوو، زار، زەهر _ ژەهر _ ژەحر.[ ئینگـ : Poison]

ژاراو/jaraw: نتـ:[ هـ][ ژار+ ئاو] زاراو، ژەهراو : ئاوێتەی بەژەهر.[ ئینگـ : Toxin]

ژاراوی/jarawî: نچ:[ هـ][ ژاراو+ ی] زەهراوی _ ژەهراوی

ژاراوی بییەی/jarawî bîyey: کتن:[ هـ][ ژاراوی+ بوون] زەهراوی بوون، ژەهراوی بوون. 

ژاراوی کەرڎەی/jar kerđey: کتپ:[ هـ][ ژاراوی+ کەرڎەی] زەهراوی کەردەی، ژەهراوی کردن. 

ژارەمار/jaremar: نتـ:[ هـ][ ژار+ ئە+ مار] زەهرەمار _ ژەهرەمار.

ژارەمار کەرڎەی/jaremarkerđey: نتـ:[ هـ][ ژارەمار+ کەرڎەی] زارەمارکردن، ژەهراوی کردن.

ژاردار/jardar: ئانتـ:[ هـ][ کباک][ ژار+ دار] ژەهردار.

ژارداری/jardarî: نچ:[ هـ][ کباک][ ژاردار+ ی] ژەهرداری.

ژاردان/jardan: کتن:[ هـ][ کباک][ ژار+ دان] ژەهرپێدان _ ژەهردان، دەرماندان، دەرمانخوارد کردن.

ژار کەرڎەی/jarkerđey: کتپ:[ هـ][ ژار+ کەرڎەی] زەهراوی کردن، ژەهراوی کردن. 

ژارین/jarîn: ئانتـ:[ هـ][ ژار+ ین] ژاراوی، زەهراوی.

ژاری هەلاهیل/jarî helahîl: نتـ:[ هـ][ ژار+ ی+ هەلاهیل] زەهری هەلاهیل. 

.

.
_________________

ژار ² /jar: ئان:[ کباک] بەلەنگاز، بێبەخت، داماو، هەژار.

{

نوری تو دحوسنی و رووی دڵدار

ناری تو دقەلبی عاشقی ژار

}{خانی}.

ژاربوون/jarbûn: کتن:[ کباک] هەژاربوون.

ژارۆ/jaro: کتن:[ کباک، دهۆ] بەلەنگاز، هەژار.

ژارۆیی/jaroyî: نچ:[ کباک، دهۆ] بەلەنگازی، هەژاری.

ژاروژەنگ/jar û jeng: نتـ: زاروزەنگ، ناڵەوهاوار، دەردوخەفەت، شەڕوکێشەی ژوورەوە، هەراوهوریای نێوماڵی.  

ژاری/jarî: نچ:[ کباک، دهۆ] بەلەنگازی، هەژاری.

.

.

____________________

ژار ³ /jar: ئان:[ هـ] خڵتەی مۆدنە و سەبیلە یان قەننە یان هی دیکە.

ژاربەر/jarber: نتـ: پازار : بەرد یان ماددەیەكی ڕەقی خڕە كە لە گەدە و ڕیخۆلەی هەندێک گیانداری كاوێژكەردا پەیدا دەبێت و زوو پێیان وابوو كە دژی یەم و ژارە. { مەردووخ}.

ژاربوون/jarbûn: کتن:[ کباک] نەخۆشی و دەردەرای بوون{ کۆن}.

ژارقەندە/jarqenide: نتـ:[ ژار+ قەند+ ئە] ژەهرقەننە.

ژارقەنگە/jarqenige: نتـ:[ ژار+ قەنگە] ژەهرقەندە، ژەهرقەننە : خڵتەی مۆدنە و سەبیلە یان قەننە.

ژارقەننە/jar qenine: نتـ:[ ژار+ قەننە] ژەهرقەندە.

ژاری/jarî: نچ: نەخۆشی کۆنینە.

.

.

______________________

ژار 4 /jar: ن:

زار، نزار : نەخۆش و لاواز.

هەڵقرچاو، تێک ترینجاو. 

.

.

.