فەوت/fewt: ن:[ هـ][ ع : فوت] نەمان، مردوو.

{

ئەو فەوت و وەفاتە سەبەبی عەهد و وەفاتە
چوو ساعیقەیی بەردی عەجووز و، گوڵ و مل هات

}{ نالی}

فەوتان/fewtan: کتن: نەمان، مردن.

فەوتاندن/fewtandin: کتپ: لەناوبردن، ڕزاندن، ژناڤبرن.

فەوتاو/fewtaw: ئانفا:[ هـ] فەوتیا( هـ).

فەوتبوون/fewt bûn: کتن:[ فەوت+ بوون] لەبەین چوون.

فەوتکراو/fewt kiraw: ئانفا:[ فەوت+ کراو]

فەوتکردن/fewt kirdin: کتپ:[ فەوت+ کردن] مردن.

فەوتنای/fewtinay: کتپ:[ هـ] فەوتاندن.

فەوت و فەنا/fewt û fena: نتـ:[ هـ] تیاچوون.

فەوتیا/fewtiya: ف:[ هـ] فەوتیێ، فەوتاو.

فەوتیای/fewtiyay: کتن:[ هـ] فەوتان.

.

.

.