كالامین/kalamîn: ن:[ کیمیـ] به‌رده‌توتیا.[ ئینگـ : Calamine].

.

.

.

.

.