هاوینەوار/hawînewar: نتـ:[ کباک] هاوینەهەوار، هاوینگە، بان _ بانەمەڕ، کوێستان : جێگایەکە لە هاویناندا فێنک و شینایی و باغ و باغاتی زۆریێ.

هاوینەواری/hawînewarî: نچ: کوێستان کردن. 

.

هاوینەهەوار/hawînehewar: نتـ:[ هاوینە+ هەوار] زۆزان، کوێستان، هاڤینگە _ هاوینگە، بانەمەڕ : جێگایەک لە هاوینان پڕ لە شینایی و باغ و باخچە بێت و کەشەکەشی فێنک بێت.

هاوینەهەواری/hawînewarî: نچ: کوێستان کردن. 

.

.

.

.