دەریچە/derîče: نتـ:[ ئەند][ دەری+ چە]

1 – دەرگا یا پەنجەرەی چكۆڵە. 

2 – كون.

.

.

________________________

دەریچە/derîče: نتـ:[ ئەند] قاڵبێكە مۆر و كەرەستەی كانی لە زێڕ و زێو و ئیتر تێدا دادەڕژێت.

.

.

.

.