نابوود/nabûd: ئان: لات

نابوودی/nabûdî: نچ: لاتی.

.

.

.

.