دارستان/daristan: ن:

دارستاناوی/daristanawî: نتـ:[ دارستان+ ئاوی] دار و درەختی دەوەناوی.[ ئینگـ : woody]

دارستانی/daristanî: نتـ: دەحلی، تایبەت بە دارستان،

.

دارستانی سووتاو/daristanî sûtaw: نتـ:

{

دارستانی سووتاو

هەر نازدارێ دڵی دامێ

لە بناری دڵ دا دانیشتم

وەک نەمامێ تا وام لێ هات

لە سای سەری خۆشەویستان

بومە ماخۆی شادارستان! }

{ عەبدوڵا پەشێو} .

.

.

.

.