زانین/zanîn: ن ، کتن:[ زان+ ین] زانن، شارەزایی، تێگەیشتن، پەی پێبردن، هەڵهاووردن.[ ئینگـ : science]{ گیو، ل، 519}

ئاگالێبوون، ئاگادرابوون، خەبەرهەبوون،

.

پێ بەزانین دان/zanîn: کتن: پێزاناندن. 

پێزانین/zanîn: کتن:[ پێ+ زانین] لەچاودابوون، ئەمەگداری.

لێزانین/zanîn: کتن:[ لێ+ زانین] سەرلێدەرچوون، سەرلێدەرکردن،

هەواڵ زانین/zanîn: کتن: