بووکوومبیلکە/bûkûmbîlke: ن:[ باڵ][ کباک] باڵندەیەکە لە ئاوێدا مەلەدەکات، مەترێک بڵنددەبێت و پەڕی سپییە، کیسەیەکی لەژێر ملی دایە و جێگای دەلیتر ئاو دەگرێت و ماسی تێدا هەڵدەگرێت. 

.

.

.

.