بوولک¹/bûlik: ن:[ ڕوو] لالە، باتینۆک، ئالالە،بوولک، رەبەنوک، گوڵەمێلڕقە، گولالەسوورە.

.

.

___________________

بوولک²/bûlik: ن:[ نخ] باپشکێو،  قینچکە سڵاوە، چینچکە سڵاو، سیتکەسڵاو، سیسکەسراوە، سلەزوەردە، بووک، بیتک، پزووک. :  دوومەڵێکە لە گۆشەی ناوەوەی چاودا وەک زیپکەیەکی سووری چووکی نێرتکدارە لە سووچی چاو لەسەر پێڵوو پەیدا دەبێت و هۆیەکەی دەستی پیس یان دەسرەی پیس لە چاوادانە. 

.

.

.

.