خەزەڵ/xezeľ: ن: جێژی، خەزان، خەزەر : گەڵای دارانە کە پاییزان دەکەوێتە سەرزەوی و زستانانیش دەیدەن بەووڵاخان.

خەزەڵوەرێن/xezeľwerên: نتـ: کاتی گەڵاوەرینی داران.

خەزەڵوەرین/xezeľwerîn: کتن:[ خەزەڵ+ وەرین] گەڵاوەرین، گەڵا داکەوتن لەدارادن.{ هەژار، ل، 264}.    

خەزەڵوەر/xezeľewer: نفا:[ کات][ خەزەڵ+ وەر( وەرین)] ئابان، باوەر( مکـ)، باڕێزان ،جووته‌ی هه‌نجیران، چریاپێشی، که‌ڵووی دووپشک، گەڵاڕێزان : : دووەم مانگی وەرزی پاییزە،31 ڕۆژە، هەشتەمین مانگی ساڵە بەساڵی کوردی.[ ئینگـ : Zodico Scorpio.]

خەزەڵوەران/xezeľweran: نتـ: گەڵاڕێزان، باڕێزان : کاتی گەڵا وەرینی پاییزە.   

.

.

______________________

خەزەڵ/xezeľ: ن:[ ئاژ، گیان]

1 – [ هـ] بزنێکە لار و مەتەکانی و نێوەڕاستی گووێی سوربێت.

2 – [  بابا] بزنێکە تووکی دەست و شانی زەردباو بێت.    

.

.

.

.