ساکار/sakar: ئان: بێ گوڵ، سادە، یەکڕەنگ.

ساکارانە/sakar: ئانتـ:

ساکاربوون/sakar: کتن:

ساکارتر/sakar: ئانتـ:

ساکارترین/sakar: ئانتـ:

ساکارکردن/sakar: کتپ:

ساکاری/sakar: نچ:

.

.

.

.