داپژمین/dapijmîn: کتن:[ دا+ پژمین] دەپیرکژی.   

.

.

.

.